GAAnalytics4

2010-05-24

Silverlight içinde jQuery kullanmak


Silverlight uygulamaları içine gömüldükleri sayfaların DOM nesnelerine ve javascript lerine ulaşabiliyorlar.Silverlight ile jQuery konuşturmak için
Silverlight'a jQuery'i System.Windows.Browser.ScriptObject nesnesi tanıtmak gerekir.

Public Class MainPage
Inherits UserControl
private jQuery as System.Windows.Browser.ScriptObject
Private Sub MainPage_Loaded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded
me.jQuery = TryCast(System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.GetProperty("jQuery"), System.Windows.Browser.ScriptObject)
If Not jQuery Is Nothing Then
'şimdi body'ini stilini değiştirelim
Dim body As System.Windows.Browser.ScriptObject = _
TryCast(jQuery.InvokeSelf("body"), System.Windows.Browser.ScriptObject)
'artık body = window.jQuery(body)
'şimdi css fonksiyonu cagıralım
body.Invoke("css", "background-color", "red")'tek bir stil özelliği değiştirme
Dim list As System.Windows.Browser.ScriptObject = _
System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.CreateInstance("Object")
list.SetProperty("background-color", "green")
list.SetProperty("font-size", "15")
list.SetProperty("display", "block")
body.Invoke("css", list)'birden stil özelliği değiştirme
End If
End Sub
End Class