GAAnalytics4

2010-03-23

Hızlı arama widget'i


Ekran Görünteleri
Android ile gelen Direct Dial(Direkt Arama) widgeti hoşuma gitmedi.Bazen kazara dokunduğunuzda direkt numarayı arıyordu.Bende ona benzer bir widget oluşturdum.Arama yapmadan önce soruyor.Böylece hatalı aramaların önüne geçiliyor.Uygulama 2.0(Eclair) üzeri sürümlerde çalışıyor.

Widget(apk) yükleme dosyası


Market

2010-03-17

Xpath ile SelectNodes/SelectSingleNode


Bir XmlDocument nesnesinde bazen belli bir tag'e ait bütün dalları getirmek istediğimizde
Dim nodes as System.Xml.XmlNodeList = xDocument.SelectNodes("//Etiket")

yazdığımız da o XmlDocument de Etiket tag'i olsa bile gelmeyebilir.
Bunun nedeni büyük ihtimalle Namespace'lerden kaynaklanır.
Hızlı bir şekilde çözmek için
Dim nodes As System.Xml.XmlNodeList = xml.GetElementsByTagName ("Etiket")

şeklinde kullanmak yeterli olacaktır.
Yok "ben kasarım!" diyenlerdenseniz ilgili kodu buyrun :

Dim xmlns As New System.Xml.XmlNamespaceManager(xDocument.NameTable)
Dim prefix As String = xml.DocumentElement.GetNamespaceOfPrefix("")
xmlns.AddNamespace("ns", prefix)
Dim nodes As System.Xml.XmlNodeList = xml.SelectNodes("//ns:Etiket", xmlns)


Silverlightda SOAP Header kullanımı


Elinizde mevcut bir web servisiniz var ve bu serviste bazı WebMethodlarınız SoapHeader kullanıyor(Yekilendirme,güvenlik,vs amaçlı).Bu servisinizi Silverlight uygulamanızda da kullanmak istiyorsunuz.Gayet güzel bir şekilde Silverlight projenizde Servis referanslarınızı oluşturdunuz ama Soapheader'in verileceği bir yer bulamadanız.
Çözümü System.ServiceModel.OperationContext ve System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer kullanmak olacaktır.
Örneğin Aşağıdaki gibi bir web servisiniz olsun:

.....
Public Class OrnekServis
Inherits System.Web.Services.WebService
Public _Yetki As Yetki
Public Class Yetki : Inherits System.Web.Services.Protocols.SoapHeader
Public Sub New()
MyBase.New()
End Sub

Private _Ad As String
Public Property Ad() As String
Get
Return _Ad
End Get
Set(ByVal value As String)
_Ad = value
End Set
End Property

Private _Sifre As String
Public Property Sifre() As String
Get
Return _Sifre
End Get
Set(ByVal value As String)
_Sifre = value
End Set
End Property
Public Function Check() As Boolean
Return True
End Function
End Class
<SoapHeader("_Yetki", Direction:=SoapHeaderDirection.In)> _
<WebMethod(EnableSession:=True, Description:="Yeni bir dosya adi alir")> _
Public Function GetNewFileName() As String
If _Yetki is nothing Then return String.Empty
Dim g As String = Guid.NewGuid.ToString
Return g
End Function
End Class

Yukardaki web servisinde görüldüğü üzere GetNewFileName metodu Yetki SoapHeaderi beklentisi içerisinde.
Silverlight projemizde ise Visual Studio'nun oluşturduğu web servis referansı ise OrnekServisSoapClient isminde olsun.

.......
Public Class Yetki
Public Sub New()
MyBase.New()
End Sub

Private _Ad As String
Public Property Ad() As String
Get
Return _Ad
End Get
Set(ByVal value As String)
_Ad = value
End Set
End Property

Private _Sifre As String

Public Property Sifre() As String
Get
Return _Sifre
End Get
Set(ByVal value As String)
_Sifre = value
End Set
End Property
Public Function Check() As Boolean
Return True
End Function

End Class
..................
private _Service as OrnekServis.OrnekServisSoapClient
.......
Private Sub MainPage_Loaded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded
Dim b As New System.ServiceModel.BasicHttpBinding()
Dim ep As New System.ServiceModel.EndpointAddress("http://localhost:8888/Ornek.asmx")
_Service = New OrnekServis.OrnekServisSoapClient(b, ep)
End Sub

Şimdi
_Servis
nesnemizdeki GetNewFileNameAsync metodunu çağırmadan önce SoapHeaderimiz ayarlamamız gerek.Bunuda aşağıdaki kod ile yapıyoruz.

Private Sub SetHeader()
If Not _Service Is Nothing Then
Dim mout As Object = System.ServiceModel.Channels.MessageHeader.CreateHeader("Yetki", "http://tempuri.org/BenimNameSpace", New Yetki With {.Ad = "TestUser", .Sifre = "1001"}, New YetkiSeri())
Dim ctx As New System.ServiceModel.OperationContext(_Service.InnerChannel)
ctx.OutgoingMessageHeaders.Clear()
ctx.OutgoingMessageHeaders.Add(mout)
System.ServiceModel.OperationContext.Current = ctx'Aktif Operation Context'imiz ayarlıyoruz
'Yada aşağıdaki metoduda kullanabiliriz
'Using temp As New System.ServiceModel.OperationContextScope(_Service.InnerChannel) 'System.ServiceModel.OperationContext.Current.OutgoingMessageHeaders.Add(mout)
'End Using
End If
End Sub

Burada dikkatimizi çeken
new YetkiSeri
sınıfı olacaktır.Bu sınıf gönderilen nesneyi istediğimiz gibi formatlayacaktır.

Public Class YetkiSeri
Inherits System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer
Public Sub New()
MyBase.New()

End Sub
Public Overloads Overrides Function IsStartObject(ByVal reader As System.Xml.XmlDictionaryReader) As Boolean
Throw New NotImplementedException("!")
End Function

Public Overloads Overrides Function ReadObject(ByVal reader As System.Xml.XmlDictionaryReader, ByVal verifyObjectName As Boolean) As Object
Throw New NotImplementedException("!")
End Function

Public Overloads Overrides Sub WriteEndObject(ByVal writer As System.Xml.XmlDictionaryWriter)
Throw New NotImplementedException("!")
End Sub

Public Overloads Overrides Sub WriteObjectContent(ByVal writer As System.Xml.XmlDictionaryWriter, ByVal graph As Object)
If TypeOf graph Is Yetki Then
'Yetki snıfımız burada serialize olacaktır
Dim y As Yetki = DirectCast(graph, Yetki)
writer.WriteStartElement("Ad")
writer.WriteString(y.Ad)
writer.WriteEndElement()
writer.WriteStartElement("Sifre")
writer.WriteString(y.Sifre)
writer.WriteEndElement()
End If
End Sub

Public Overloads Overrides Sub WriteStartObject(ByVal writer As System.Xml.XmlDictionaryWriter, ByVal graph As Object)
Throw New NotImplementedException("!")
End Sub
End Class

2010-03-08

Firefox saldırgan olarak bildirilmiş site

Bazı sitelerde Firefox bu şekilde bir uyarı çıkartıyor:Bu uyarı bazen can sıkıcı olabiliyor.Ayrıcalık tanıyarak bu uyarıyı geçebilirsiniz.Yada Firefoxda bu uyarıların gösterilmemesini ayarlayabilirsiniz.Bunun için adres satırını about:config yazıp, çıkan listeden browser.safebrowsing.malware.enabled değerini false şeklinde değiştirmeniz yeterli olacaktır.

2010-03-01

Kişi Adları Sözlüğü


Motorola Milestone aldıktan sonra Android'e uygulama yazmaya sardırdım.Ne yazabilirim diye bayağı bir düşündüm.Android market,Iphone Appstore'a gözattım.Pek aklıma bir şeyler gelmedi.Derken aklıma kızıma isim ararken yaşadığım günler geldi.Bir yerlerden adlarla ilgi veritabanı bulup hemen .NET ile bişeyler yazıp eşimle kullanmıştık.

Android de neden olmasın dedim ve işe koyuldum.İşte programın hikayesi.Umarım iş görür!

Programı kullanabilmek için adlar.db veritabanı dosyasını SDCard'ınızın köküne kopyalamak gerekiyor.

Ekran Görüntüleri:

 


 


Uygulama(apk) dosyası


Marketten indirmek için Kare kodu