GAAnalytics4

2009-08-07

Web bileşenin özelliklerin aspx kodu olarak yazan sınıf
Imports System.Web
Imports System.Web.UI
Public Class ControlDesignerParser
Public Shared Function ParseControl(ByVal argControl As System.Web.UI.Control, ByVal prefix As String) As String
Dim _t As System.Type = argControl.GetType
Dim xNas As System.Xml.Linq.XNamespace = XNamespace.Get("http://www.adasoft.com.tr/yilmaz")
Dim xNam As XName = XName.Get(_t.Name, xNas.NamespaceName)
Dim ele As System.Xml.Linq.XElement = New System.Xml.Linq.XElement(xNam, "")
Dim att As XAttribute = New XAttribute(XNamespace.Xmlns + prefix, xNas.NamespaceName)
ele.Add(att)
ParseInnerProps(ele, _t, argControl)
Return ele.ToString.Replace(att.ToString, "")
End Function
Private Shared Sub ParseInnerProps(ByRef root As System.Xml.Linq.XElement, ByRef _t As System.Type, ByVal argObject As Object)
For Each pi As System.Reflection.PropertyInfo In _t.GetProperties
Dim ca2() As System.Attribute = pi.GetCustomAttributes(GetType(System.Web.UI.PersistenceModeAttribute), True)
Dim isInner As Boolean = False
Dim ca As System.Attribute() = pi.GetCustomAttributes(GetType(System.ComponentModel.DefaultValueAttribute), True)
If ca.Length = 1 Then
If ca2.Length = 1 Then
isInner = True
Else
Dim oval As Object = DirectCast(ca(0), System.ComponentModel.DefaultValueAttribute).Value
Dim val As Object = pi.GetValue(argObject, Nothing)
If Not oval Is Nothing AndAlso Not Object.Equals(oval, val) Then
root.SetAttributeValue(pi.Name, pi.GetValue(argObject, Nothing).ToString)
End If
End If
Else
If ca2.Length = 1 Then
isInner = True
End If
End If
If isInner Then
If ca2.Length = 1 Then
Dim mode As System.Web.UI.PersistenceMode = DirectCast(ca2(0), System.Web.UI.PersistenceModeAttribute).Mode
If mode = PersistenceMode.InnerDefaultProperty Or mode = PersistenceMode.InnerProperty Then
Dim x2 As System.Xml.Linq.XElement = New System.Xml.Linq.XElement(pi.Name)
ParseInnerProps(x2, pi.PropertyType, pi.GetValue(argObject, Nothing))
root.Add(x2)
End If
End If
End If
Next
End Sub

End Class


2009-08-05

Full Text Catalog PDF arama
 • Önce
  http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=2611 adresindeki PDF IFilter kurulur.

 • SQL servisi yeniden başlatılır

 • Unsigned binaries'in kullanımına izin verilen SQL Kodu çalıştırılır:

  exec sp_fulltext_service 'verify_signature',0;

 • FTC için sistem bileşenleri yüklenir:

  exec sp_fulltext_service 'load_os_resources',1;

 • PDF 'in listelendiği kontrol edilir:

  exec sp_help_fulltext_system_components 'all';


Filmlerin Sonundaki Kısaltmalar


Birçok filmlerde kişilerin sonunda A.C.E.,A.S.C. gibi kısaltmalar bulunuyor.
Merak ettim bu kısaltmalar nedir/ne değildir diye..
Ufak bir araştırma ile


sonuçları çıktı..