GAAnalytics4

2009-02-17

ASP.NET de body tag'ine ulaşmakEğer uygulamanızda body tag'inin bulunduğu yerde değişiklik lazımsa aşağıdaki class yardımcı olabilir(Body tag'i literal control olarak bulunuyor.)

Public MustInherit Class BasePage
Inherits System.Web.UI.Page
Public Event OnBodyTagRender(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Protected Overrides Sub OnPreRenderComplete(ByVal e As System.EventArgs)
MyBase.OnPreRenderComplete(e)
Dim _page As Object = Me.Page
If Not Me.Page.Master Is Nothing Then
_page = Me.Master
While Not _page.Master Is Nothing
_page = DirectCast(_page.Master, System.Web.UI.MasterPage).Page
End While
End If

Dim list = From ctrl In DirectCast(_page, System.Web.UI.Control).Controls _
Where TypeOf ctrl Is System.Web.UI.LiteralControl
If list.Count >0 Then
Dim list2 = From lit As System.Web.UI.LiteralControl In list _
Where lit.Text.ToLower.Contains("<body")
If list2.Count = 1 Then
RaiseEvent OnBodyTagRender(list2(0), New System.EventArgs)
End If
End If
End Sub
End Class

Sanırsam yukarıdaki kod pek stabil çalışmıyor:( <body runat="server"> yazmak daha makul bir çözüm gibi olacak!

2009-02-12

Google Takvim Senkronizasyon Problemi


Eğer outlook ile Google takviminizi senkronize ederken "You seem to have outdated time zone information" şeklinde bir hata alıyorsanız:
Window KB942763 Güncellemesi ni kurunuz.